Pemain Cinta

[-]

Chords and lyrics for Pemain Cinta by Ada Band

Em 
Tak 
 
habi
Bm 
s pikir  
C 
ku 
 
jadinya,
Am 
kau bisa memb
Bm 
uatku 
 
cint
C 
 
padam
D 
u
 
Meskipun  
Em 
tlah 
 
berulan
Bm 
g kali k
C 
au begitu asy
Am 
ik 
 
m
Bm 
endua
C 
 
Em 
Sudah 
 
c
Bm 
ukup 
 
s
C 
aja, 
 
s
Am 
ikapi
Bm 
keg
C 
ilaanm
D 
u
 
Em 
Seb
Bm 
elum 
 
sukmaku,
C 
kau
Am 
cabi
Bm 
k dan perih
C 
Bm 
 
Waha
Em 
 
diri
Bm 
mu 
 
pema
C 
in 
 
cinta,
G 
Penikma
C 
t nafsu dun
G 
ia
Bm 
 
Wala
Em 
 
diri
Bm 
mu 
 
begi
C 
tu 
 
indah
G 
Maaf 
 
k
C 
au tak pantas  
G 
bagiku
Bm 
 
Di
Em 
relung kalbu  
Bm 
yang 
 
ter
C 
dalam, 
 
getar
Am 
an asmara  
Bm 
masih 
 
tersis
C 
a
D 
 
Memang dalam b
Em 
ermain 
 
c
Bm 
inta 
 
Kada
C 
ng kau terlihat
Am 
sempur
Bm 
na
C 
 
Em 
Elokn
Bm 
ya 
 
paras
C 
mu 
 
rabu
Am 
nkan
Bm 
mata 
 
batin
C 
ku
Bm 
 
Em 
Ku 
 
ha
Bm 
rus 
 
berpa
C 
ling 
 
m
Am 
eski 
 
 
Bm 
kau 
 
memoho
C 
n
Bm 
 
C 
Apa yang kau dambakan Dalam
G 
duniamu yang sungguh p
Am 
alsu
Em 
 
C 
Terpikirkah olehmu Un
G 
tuk dapatkan cinta ya
Am 
ng sejati  
Bm 

Comments are closed.