Panah Asmara

[-]

Chords and lyrics for Panah Asmara by Afgan

Eb 
Berdebar
Ab 
r
G 
as
C# 
 
 
C 
di 
 
 
Fm 
dada setiap  
Bb 
kau 
 
tatap
Gm 
mataku
 
Apa
C#m 
kah arti panda
Fm 
ngan 
 
itu
Bb 
menunjukkan 
 
ha
Eb 
sratmu
 
Sungguh a
Ab 
ku
G 
telah
C# 
t
C 
erg
Fm 
oda saat k
Bb 
au dekat de
Gm 
nganku
 
Hanya  
C#m 
kau yang membuatk
Fm 
 
begini
 
Me
Bb 
lepas panah asm
Eb 
ara
 
chorus 
 
Sudah kata
Ab 
kan 
 
ci
Bb 
nta sudah ku
Gm 
bilan
Cm 
 
sayang
 
Namun kau ha
Fm 
nya 
 
d
Gm 
iam 
 
ter
Abm 
senyum 
 
ke
Bb 
padaku
 
Kau buat a
Ab 
ku 
 
bim
Bb 
bang kau buat
Gm 
aku 
 
g
Cm 
elisah
 
Ingin rasa
Fm 
nya
Gm 
ka
Ab 
 
ja
Bb 
di 
 
mil
C# 
ik
D 
ku
Eb 
 
Ab 
Ku
G 
ak
C# 
an
C 
se
Fm 
tia 
 
menun
Bb 
ggu satu ka
Gm 
ta yang terucap
 
Dari i
C#m 
si hati sa
Fm 
nubarimu 
 
ya
Bb 
ng membuatku b
Eb 
ahagia
 
Sungguh a
Ab 
ku
G 
telah
C# 
t
C 
erg
Fm 
oda saat k
Bb 
au dekat de
Gm 
nganku
 
Hanya  
C#m 
kau yang membuatk
Fm 
 
begini
 
Me
Bb 
lepas panah asm
Eb 
ara
 
chorus 
 
Sudah kata
Ab 
kan 
 
ci
Bb 
nta sudah ku
Gm 
bilan
Cm 
 
sayang
 
Namun kau ha
Fm 
nya 
 
d
Gm 
iam 
 
ter
Abm 
senyum 
 
ke
Bb 
padaku
 
Kau buat a
Ab 
ku 
 
bim
Bb 
bang kau buat
Gm 
aku 
 
g
Cm 
elisah
 
Ingin rasa
Fm 
nya
Gm 
ka
Ab 
 
ja
Bb 
di 
 
mil
C# 
ik
D 
ku
Eb 
 
Eb 
Panah asmara panah asmara panah asmara
Eb 
Panah asmara panah asmara panah asmara
Eb 
Panah asmara panah asmara panah asmara
Eb 
Panah asmara panah asmara panah asmara
 
solo 
Fm Bb Gm Cm Fm Bb Eb
 
chorus 
 
Sudah kata
Ab 
kan 
 
ci
Bb 
nta sudah ku
Gm 
bilan
Cm 
 
sayang
 
Namun kau ha
Fm 
nya 
 
d
Gm 
iam 
 
ter
Abm 
senyum 
 
ke
Bb 
padaku
 
Kau buat a
Ab 
ku 
 
bim
Bb 
bang kau buat
Gm 
aku 
 
g
Cm 
elisah
 
Ingin rasa
Fm 
nya
Gm 
ka
Ab 
 
ja
Bb 
di 
 
mil
C# 
ik
D 
ku
Eb 
 
Ab 
Kau 
 
bu
Bb 
at aku bimban
Gm 
g kau  
Cm 
buat aku gelisah
 
Ingin rasa
Fm 
nya
Gm 
ka
Ab 
 
ja
Bb 
di 
 
m
Fm 
il
Gm 
ik
Ab 
ku
C# 
C 
 
Ingin rasa
Fm 
nya
Gm 
ka
Ab 
u  
Bb 
jadi 
 
milikku
 
Eb 
Panah asmara panah asmara panah asmara
Eb 
Panah asmara panah asmara

Comments are closed.