Karena Ku Cinta Kau

Chords and lyrics for Karena Ku Cinta Kau by Bunga Citra Lestari

Intro 
G Em C G 2x
 
G 
Jika ada yang bi
Em 
lang ku lupa kau
 
Ja
C 
ngan kau de
G 
ngar
 
G 
Jika ada yang bi
Em 
lang ku tak setia
 
Ja
C 
ngan kau den
G 
gar
 
D 
Banyak cinta yang da
Em 
tang 
 
mendekat
 
C 
Ku 
 
menol
G 
ak
 
D 
Semua itu kare
Em 
na ku cinta
C 
kau
 
G 
Jika ada yang bi
Em 
lang ku tak baik
 
Ja
C 
ngan kau deng
G 
ar
 
G 
Jika ada yang bil
Em 
ang ku berubah
 
Ja
C 
ngan kau de
G 
ngar
 
D 
Banyak cinta yang da
Em 
tang 
 
mendekat
 
C 
Ku 
 
meno
G 
lak
 
D 
Semua itu kare
Em 
na ku cinta
C 
kau..
D 
Kau
 
Chorus 
 
G 
Saat kau ingat aku ku  
Am 
ingat 
 
kau
 
D 
Saat kau rindu aku ju
G 
ga 
 
rasa
 
G 
Ku tahu kau slalu ingin  
Am 
denganku
 
D 
Ku lakukan yang terbaik  
Bm 
yang 
 
b
C 
isa 
 
ku
D 
lak
Em 
ukan
 
Am 
Tuhan yang t
D 
ahu ku cint
C 
 
kau
 
G 
Jika kau tak perca
Em 
ya pada ku
 
Sa
C 
kitnya 
 
a
G 
ku
 
G 
Jika kau lebih de
Em 
ngar 
 
mereka
 
Se
C 
dih 
 
hati
G 
ku
 
D 
Banyak cinta yang da
Em 
tang 
 
mendekat
 
C 
Ku 
 
menola
G 
k
 
D 
Semua itu kare
Em 
na ku cinta
C 
kau..
D 
Kau
 
to  
Chorus 
 
interlude 
G Em C G 3x G Em C
 
G 
Saat kau ingat aku ku  
Am 
ingat 
 
kau
 
D 
Saat kau rindu aku ju
G 
ga 
 
rasa
 
G 
Ku tahu kau slalu ingin  
Am 
denganku
 
D 
kau tau ku juga ingin d
G 
enganmu
 
Em 
Ku tahu kau slalu ingin  
Am 
denganku
 
D 
Ku lakukan yang terbaik  
Bm 
yang 
 
b
C 
isa 
 
ku
D 
lak
Em 
ukan
 
Am 
Tuhan yang t
D 
ahu ku cint
C 
 
kau
D 
G