Shabondama

Chords and lyrics for Shabondama by Morning Musume

G6 
E- 
 
 
A 
Dsu
B7 
s2 A/C# CM7
G 
 
A 
 
B7 
 
C 
 
C 
A-7
B7 
(/Bb) 
 
 
A(7) 
B7
 
E-  
G 
 
A 
 
B7 
E-
 
G 
A-7add13 G#-7b5 GM7
 
C 
A  
D 
F#7 
 
B7
A 
C 
A  
D 
F#7 
 
B7
A 
B7 
 
B7